Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

YouSolutions – 2014

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: YouSolutions (eenmanszaak) gevestigd aan het Weteringpark 7-9 te (8025 AM) Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 532.643.12;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Opdrachtnemer afneemt;
 3. Partijen: de Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk;
 4. Opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten;
 5. Werkzaamheden: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door de Opdrachtgever verstrekte Opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen;
 6. Offerte(s): de beschreven Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten;
 7. Voorwaarden: onderhavige bepalingen zoals in dit document bepaald.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Opdrachtnemer, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Opdrachtnemer onderhavige Voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Opdrachtnemer in strijd mochten zijn met toepasselijke voorwaarden van derden, dan komen de toepasselijke bepalingen van de voorwaarden van derden in de plaats van de in deze Voorwaarden opgenomen strijdige bepalingen en worden deze voorwaarden van derden geacht integraal onderdeel van deze Voorwaarden te zijn.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Opdrachtnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) deze Voorwaarden te vervallen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Opdrachtnemer haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn (tenzij anders aangegeven) exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, kosten voor beeldrechten, fotografie, media (inkoop en handeling), productie en drukkosten.
 6. De Opdrachtgever is gerechtigd om aan de Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de Offerte is uitgebracht.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Opdrachtnemer eerst dan tot stand nadat Opdrachtnemer een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Opdrachtnemer slechts, indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5 – Levering en termijnen

 1. Indien Opdrachtnemer informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 2. Indien Opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient  de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
 4. Het wijzigen van de opdracht door de Opdrachtgever kan tot gevolg hebben dat de geïndiceerde leveringstermijn wordt verlengd.

Artikel 6 – Facturatie en betaling

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de wederpartij jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Opdrachtnemer, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel vaneen aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
  5. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van Opdrachtnemer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Opdrachtnemer reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 9 – Retentierecht

 1. Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Opdrachtnemer onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 – Geheimhouding en Privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 – Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Opdrachtnemer de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze Voorwaarden.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van de Opdrachtnemer voor het gebruik van voornoemde materialen toestemming van die derden heeft gekregen.
 2. De Opdrachtgever garandeert dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels en richtlijnen.
 3. De rechten van intellectuele eigendom op de werken die de Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht voor de Opdrachtgever ontwikkelt, berusten bij de Opdrachtnemer. Voor het gebruik van deze ontwikkelde werken verschaft Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een licentie indien en voor zover de Opdrachtgever heeft voldaan aan al diens contractuele verplichtingen jegens de Opdrachtnemer. Deze licentie behelst slechts het gebruik van de werken voor de doeleinden waarvoor deze zijn ontwikkeld en mogen niet worden vermenigvuldigd, aangepast of worden (door)verkocht aan derden.
 4. De Opdrachtnemer blijft ondanks de licentie ten behoeve van de Opdrachtgever en/of de volledige overdracht van de (intellectuele) eigendomsrechten gerechtigd het resultaat van de Opdracht aan te wenden voor (zelf)promotie en al dan niet commercieel intern gebruik.
 5. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met diens contractuele verplichtingen, is de Opdrachtnemer gerechtigd de verleende licentie als bedoeld in lid 3 van dit artikel tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.
 6. Partijen kunnen te allen tijde nadere afspraken maken over de (gedeeltelijke) overdracht van de (intellectuele) eigendomsrechten op de door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte werken.

Artikel 14 – Webhosting

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor veiligheid en bereikbaarheid van de door hem aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde (computer)systemen ten behoeve van opslag van gegevens en informatie en eventuele ontsluiting van deze gegevens op het internet.
 2. Opdrachtnemer stelt de in het voorgaande lid bedoelde (computer)systemen zonder enige garantie met betrekking tot de veiligheid en bereikbaarheid.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd al dan niet zonder vooraankondiging de in dit artikel bedoelde (computer)systemen tijdelijk voor de Opdrachtgever en derden onbereikbaar te maken voor het uitvoeren van onderhoud, werkzaamheden en in het geval dat de Opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en/of enige andere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 4. Het is Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde (computer)systemen op dusdanige wijze in te richten en/of te gebruiken dat deze hinder, schade en/of enig ander nadeel veroorzaakt of mogelijk kan veroorzaken aan voornoemde (computer)systemen en/of derden.
 5. Opdrachtnemer draagt zorg voor een dagelijkse reservekopie van de op de (computer)systemen aanwezige gegevens en informatie. Op verzoek van of namens de Opdrachtgever kan een van deze reservekopieën worden teruggezet tegen een vergoeding van €45,00 per herstelhandeling.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.